Przedmiot działania

     Przedmiot działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych określony został w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. Poniżej prezentujemy wyciąg z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

__________________________________________________________________________________________________________

Art. 2. 1. Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, zwany dalej "samorządem", reprezentuje osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

2. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa.

3. Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa.

4. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są:

1) Naczelna Izba Pielęgniarek

Art. 4. 1. Zadaniami samorządu są w szczególności:

1) sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów;

2) ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem;

3) ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy;

4) współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;

5) integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;

6) obrona godności zawodowej;

7) reprezentowanie i ochrona zawodów;

8) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;

9) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

2. Samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

1) stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu;

2) prowadzenie rejestrów na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039);

3) opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodów;

4) opiniowanie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych;

5) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego;

6) prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;

7) przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska pielęgniarskie lub położnicze oraz na inne stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych, o ile odrębne przepisy przewidują taki obowiązek;

8) opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej;

9) opiniowanie programów kształcenia zawodowego;

10) orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej;

11) prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej;

12) udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;

13) współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;

14) współpracę z organami administracji publicznej, samorządami i organizacjami pielęgniarek i położnych za granicą oraz samorządem innych zawodów medycznych w kraju;

15) organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych;

16) zarządzanie majątkiem własnym;

DANE KONTAKTOWE

Adres: Ul. Czechowska 3a, 20-072 Lublin
Kontakt Telefoniczny Sekretariat:
81/ 536 67 67 
81/ 536 67 66 
fax 81/536 67 60
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 946-00-04-381
REGON: 430049387
Numer Rachunku:
BGŻ BNP Paribas
73203000451110000000506780

  GODZINY PRACY

 

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek:           8:00-17:00
Środa:              8:00-16:00
Czwartek:       8:00-16:00
Piątek:             8:00-15:00

Lokalizacja