Wpis i skreślenie z rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

Zagadnienia dotyczące wpisu lub wykreślenia z rejestru prowadzonego przez właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych uregulowane zostały w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038).

 

Zgodnie z art. 5.1 ustawy przytoczonej na wstępie - Członkami samorządu są pielęgniarki i położne, które mają stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu i są wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę.

2. Pielęgniarka i położna staje się członkiem samorządu z dniem wpisania do rejestru, o którym mowa w ust.1.
3. Pielęgniarka i położna przestaje być członkiem samorządu z dniem wykreślenia z rejestru, o którym mowa w ust.1.
4. W razie zgłoszenia zamiaru wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej okręgowych izb pielęgniarka i położna są obowiązane dokonać wyboru okręgowej izby, której będą członkami.
5. W przypadku rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby, a także w przypadku, o którym mowa w ust.4, jeżeli w wyniku tego miałoby dojść do zmiany dotychczasowej okręgowej izby, pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie ich z rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chcą zostać członkami.
6. Po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru z dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarka i położna składają wniosek o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby.
7. W przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacją o miejscu wykonywania zawodu.

Reasumując zapisy wskazane w artykule 5 ust. 1-7 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych przytoczonym na wstępie należy stwierdzić, iż wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej nierozerwalnie wiąże się z przynależnością do właściwej okręgowej ziby pielęgniarek i położnych.

 

Osoba zainteresowana uzyskaniem wpisu do rejestru prowadzonego prze Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie składa w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie następujące dokumenty:

1. wniosek o wpis do rejestru i przyznanie prawa wykonywania zawodu - do pobrania ze strony internetowej OIPiP w Lublinie lub w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Lublinie, 2. dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej/ szkoły położnych,
3. dyplom studiów wyższych - jeśli podsiada,
4. suplement do dyplomu - jeśli został wydany,
5. zdjęcia o wymiarze 2,4 cm x 2,8 cm - liczba zdjęć 2 sztuki,
6. dyplom ukończenia specjalizacji - jeśli posiada,
7. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie zawodu,
8. poprzednie prawo wykonywania zawodu - jeśli posiada.

Dokumenty w językach obcych muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumaczy przysięgłych.

 

Osoba zainteresowana uzyskaniem skreślenia z rejestru prowadzonego prze Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie składa w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie następujące dokumenty:

1. wniosek o wykreślenie z rejestru - do pobrania w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie,
2. Zaświadczenie "Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki" lub "Prawo wykonywania zawodu położnej".

DANE KONTAKTOWE

Adres: Ul. Czechowska 3a, 20-072 Lublin
Kontakt Telefoniczny Sekretariat:
81/ 536 67 67 
81/ 536 67 66 
fax 81/536 67 60
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 946-00-04-381
REGON: 430049387
Numer Rachunku:
BGŻ BNP Paribas
73203000451110000000506780

  GODZINY PRACY

 

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek:           8:00-17:00
Środa:              8:00-16:00
Czwartek:       8:00-16:00
Piątek:             8:00-15:00

Lokalizacja