• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Andrzej Tytuła - Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie VI kadencji.

Przewodniczący ORPiP w Lublinie - VI /2011-2015/ i VII /2015-2019/ kadencji. W 1993 roku ukończył Liceum Medyczne w Lublinie. Swoją pierwszą pracę zawodową rozpoczął na stanowisku pielęgniarza na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie. Od 2003 do 2011 roku pełnił funkcję Sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie IV i V kadencji.

Kwalifikacje zawodowe: W 2001 roku zdał egzamin specjalizacyjny i uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.


W 2004 roku ukończył studia wyższe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie i otrzymał tytuł magistra pedagogiki specjalnej.

W 2008 skończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie w zakresie Administracji i zarządzania w służbie zdrowia. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, w roku 2013 otrzymuje tytuł licencjata pielęgniarstwa z oceną celującą, a w roku 2015 otrzymuje tytuł magistra pielęgniarstwa.

Uczestnik wielu szkoleń i kursów z tematyki medycznej, prawnej i społecznej.

Praca społeczna

Od 1999 członek Lubelskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych i jej Prezydium.

Od 2007 członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, w obecnej kadencji lata 2016- 2020 jej Prezydium, członek Komisji i zespołów problemowych działających przy NRPiP, w latach 2011-2015 przewodniczący Zespołu ds. promocji zawodów. Członek Rady Społecznej SPSK - 4 w Lublinie oraz MSWiA w Lublinie.

Od 1995 roku redaktor naczelny pisma Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, początkowo - Biuletynu, a od 2001roku „Naszego Głosu".

Współredaktor ogólnopolskiego czasopisma zawodowego „Magazyn Pielęgniarki i Położnej" - od 2010 członek Rady programowej Magazynu.

Redaktor wydanych pozycji książkowych:

Krystyna Świrniak - Mateuszuk „Poezja i życie” OIPiP, Lublin 2002 oraz Anna Ginalska „Pielęgniarka w kraju miliona słoni – daleki wschód” Lublin 2015, OIPiP Lublin. Organizator i uczestnik wielu konferencji szkoleniowo - naukowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

W latach 1992 - 2003 instruktor ratownictwa medycznego przy PCK w Lublinie, Okręgowy Instruktor Pierwszej Pomocy zgodny ze standardami Unii Europejskiej.

W latach 1993 - 2002 aktywny wolontariusz – organizator gabinetu pielęgniarskiego oraz członek Zarządu Bractwa Miłosierdzia im. Brata Alberta w Lublinie.

W latach1995 – 1999 - sekretarz Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych oddział w Lublinie.

Inicjator i twórca pierwszej Izby Pamięci w Polsce poświęconej pielęgniarstwu i położnictwu oraz samorządowi zawodowemu przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.

Pomysłodawca i organizator Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych - Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.

Za swoją pracę społeczną został odznaczony w roku 1997 odznaką IV stopnia Polskiego Czerwonego Krzyża, a w 2007 roku odznaką "Za Zasługi dla Samorządu".


Agnieszka Kais - Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

01.01.1988 zatrudniona w Szpitalu Miejskim w Świdniku na stanowisku położnej odcinkowej Oddziału Ginekologicznego

01.04.2000 położna oddziałowa Oddziału Ginekologii z Patologią Ciąży

01.01.2006 – 30.06.2015 położna oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Patologią Ciąży.

01.07.-31.12.2015 położna koordynująca pracę położnych pionie położniczo-ginekologiczno - noworodkowym w SPZOZ w Świdniku.

01.10.2016 - praca w Poradni ginekologiczno-położniczej w Świdniku.

Pracuję w zawodzie od 28 lat.

Od początku powstania Samorządu Pielęgniarek i Położnych zaangażowana w jego pracę jako członek wielu komisji problemowych: Komisji Rewizyjnej, komisji socjalnej, komisji konkursowej, komisji ds. położnych. Członek NRPiP w IV kadencji, członek Komisji ds. Położnych przy NRPiP w IV kadencji oraz w-ce przewodnicząca ORPiP w Lublinie III kadencji. Posiadam Brązowy Krzyż Zasługi oraz Odznaka Zasłużony dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych.


Maria Olszak-Winiarska - Pielęgniarka Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie chirurgii, absolwentka Studium Menadżerskiego dla Kierowniczej Kadry Pielęgniarskiej.

Zaangażowana w prace samorządu pielęgniarek i położnych, członek ORPiP w Lublinie, w której pełniła funkcję: Skarbnika ORPiP, w VI kadencji samorządu funkcja Wiceprzewodniczącej ORPiP w Lublinie. Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Inicjatorka powstania Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w województwie lubelskim, w którym do chwili obecnej pełni funkcję przewodniczącej.

Za pracę społeczną odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Zasłużony w Ochronie Zdrowia, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz medalem Zasłużony dla samorządu pielęgniarek i położnych.


Marzena Siek - Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie Magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania zakładami opieki i administracji zdrowiem publicznym. Pielęgniarka, od 30 lat związana pracą z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie- Odział Chorób Zakaźnych Dziecięcych.

Pełni funkcję przewodniczącej zakładowej organizacji związkowej OZZPiP, wiceprzewodniczącej Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP, członek Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych V i VI kadencji, pracuje w Komisji ds. Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego. Aktywnie uczestniczyła w pracach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego gdzie często inicjowała działania zmierzające do ograniczenia negatywnych skutków reform ochrony zdrowia. Członek Zespołu Roboczego do spraw Rynku Pracy i Zatrudnienia. Współpracuje z Komisją Zdrowia Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Podejmuje inicjatywy budujące dialog ponad podziałami politycznymi, angażując radnych Sejmiku Samorządu Województwa Lubelskiego, posłów Ziemi Lubelskiej do wspólnych działań, tworzenia wojewódzkiej strategii ochrony zdrowia, mapy świadczeń zdrowotnych . Dąży do rozwiązania problemów grupy zawodowej pielęgniarek i położnych na poziomie regionu i kraju. Podejmuje działania zmierzające do wzrostu poziomu wynagrodzeń uwzględniającego rzeczywisty wkład pracy i udział procedur pielęgniarskich w świadczeniach medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Opracowała pierwsze standardy opieki pielęgniarskiej: Standard pielęgnowania dziecka chorego na WZW (1997r).

Odznaczona Honorową Odznaką Ministra „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” a także brązowym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.


mgr Krystyna Amborska - Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie VI kadencji samorządu pielęgniarek i położnych, Przewodnicząca Komisji Prawa i Legislacji. Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu: "Zarządzanie w opiece zdrowotnej" ukończonych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Staż pracy w zawodzie 43 lata. W kierowaniu zespołami pielęgniarek i położnych pełniła wszystkie stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie. W ostatnim okresie pełniła funkcję zastępcy Dyrektora d.s pielęgniarstwa. Ponadto współpracuje z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie jako wizytator akredytacyjny. Związana z samorządem pielęgniarek i położnych od początku działalności - VI kadencja członek Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.

Za pracę na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych odznaczona : "Srebrnym Krzyżem Zasługi" oraz medalem " Zasłużona dla samorządu pielęgniarek i położnych".