• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

KLAUZULA INFORMACYJNA

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych klientów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, mająca siedzibę w Lublinie (20-072) przy ul. Czechowskiej 3a.

2. W sprawie ochrony danych osobowych klienci Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie mogą kontaktować się z Panią Anetą Sapałą - Bujała  - inspektorem ochrony danych:

3. Celem przetwarzania danych osobowych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie na podstawie przepisów prawa RP.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane oraz przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.

6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od sprawy, a zakres zbieranych danych określają obowiązujące przepisy prawa.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.