• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Celem Klubu jest podejmowanie działań w kierunku integracji pielęgniarek i położnych zrzeszonych w OIPiP w Lublinie, które zakończyły już okres aktywności zawodowej. Wspólne dzielenie się doświadczeniami i pasjami, organizacja wyjść i wycieczek, a także podejmowanie inicjatyw służących wspieraniu rozwoju osobistego i zawodowego jak i kultywowanie wartości polskiego pielęgniarstwa i położnictwa to główne z zadań podejmowane przez członkinie Klubu Seniora.

 

Klub SenioraZofia Szyszkowska-Furtak - Przewodnicząca klubu - położna Ukończyłam Państwową Szkołę Położnych w Lublinie. Studia wyższe ukończyłam w 1977 na wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, ze specjalizacją resocjalizacja. Otrzymałam tytuł magistra w zakresie pedagogiki specjalnej. Aktywnie uczestniczyłam w tworzeniu podstaw samorządu i jego rozwoju. Posiada bogaty dorobek w pracy samorządowej: Wiceprzewodnicząca, Skarbnik, Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, była członkiem wielu komisji problemowych działających przy ORPiP w Lublinie. Autorka publikacji "Droga Pielęgniarek i Położnych do samorządności zawodowej". Obecnie przewodnicząca Klubu Seniora przy ORPiP w Lublinie.