• OIPIP
 • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
 • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Zagadnienia dotyczące wpisu lub wykreślenia z rejestru prowadzonego przez właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych uregulowane zostały w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2018 poz.916).


Zgodnie z art. 5.1 ustawy przytoczonej na wstępie - Członkami samorządu są pielęgniarki i położne, które mają stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu i są wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę.

 1. Pielęgniarka i położna staje się członkiem samorządu z dniem wpisania do rejestru, o którym mowa w ust.1.
  3. Pielęgniarka i położna przestaje być członkiem samorządu z dniem wykreślenia z rejestru,  o którym mowa w ust.1.
  4. W razie zgłoszenia zamiaru wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej okręgowych izb pielęgniarka i położna są obowiązane dokonać wyboru okręgowej izby, której będą członkami.
  5. W przypadku rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby, a także  w przypadku, o którym mowa w ust.4, jeżeli w wyniku tego miałoby dojść do zmiany dotychczasowej okręgowej izby, pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie ich z rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chcą zostać członkami.
  6. Po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru z dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarka i położna składają wniosek o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby.
  7. W przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacją o miejscu wykonywania zawodu.


Reasumując
zapisy wskazane w artykule 5 ust. 1-7 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych przytoczonej na wstępie jednoznacznie należy stwierdzić, że wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej związane jest z przynależnością do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Poprzez „właściwą okręgową izbę” rozumiemy Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych na terenie, której pielęgniarka i położna wykonuje zawód. Wobec powyższego aktywność zawodowa pielęgniarek i położnych nakłada na nie obowiązek aktualizacji danych w rejestrze również w części dotyczącej  przynależności do okręgowej izby pielęgniarek i położnych wówczas gdy zmianie ulega miejsce pracy w rozumieniu zmian terytorialnych, a więc zmiany miejsca zamieszkania a tym samym miejsca pracy lub zmiana miejsca pracy  bez zmiany miejsca zamieszkania np. pielęgniarka mieszka w Rykach a zawód wykonuje w Warszawie.


Osoba zainteresowana uzyskaniem wpisu
do rejestru prowadzonego prze Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie składa w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie następujące dokumenty:

 • wniosek o wpis do okręgowego rejestru, który dostępny jest na stronie oipip.lublin.pl lub w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie;
 • arkusz zgłoszeniowy i aktualizacyjny danych osobowych w rejestrze OIPiP jako załącznik do wniosku, o którym mowa wyżej;
 • dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych (obecnie jest to dyplom ukończenia studiów licencjackich lub studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo wraz z suplementem);
 • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu pielęgniarki/ położnej;
 • dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 mm;
 • zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej, w którym widnieć powinna adnotacja urzędowa na temat wykreślenia z rejestru okręgowej izby pielęgniarek i położnych, z której osoba zainteresowana przybywa, a także uchwala w sprawie wykreślenia z rejestru prowadzonego przez dotychczasową izbę.

 

Osoba zainteresowana uzyskaniem skreślenia z rejestru prowadzonego prze Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie składa w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie następujące dokumenty:

 • Wniosek o wykreślenie z okręgowego rejestru
 • Zaświadczenie "Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki" lub "Prawo wykonywania zawodu położnej".

 

UWAGA: wnioski o wpis lub wykreślenie z okręgowego rejestru, a także arkusze aktualizacyjne dostępne są na www.oipip.lublin.pl w zakładce FORMULARZE oraz w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.