• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w przypadku praktyk zawodowych wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującą w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

Od 22 stycznia 2024 roku opłata za wpis wynosi 149 złotych, natomiast opłata za zmianę wpisu wynosi 74,50 złotych