• OIPIP
 • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
 • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARSKI /POŁOŻNEJ CUDZOZIEMCOWI 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej prawo wykonywania zawodu cudzoziemcowi może być przyznane na stałe albo na czas określony, jeżeli:

 • posiada zezwolenie na pobyt stały;
 • posiada urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz.1132, z 2017 r. poz.60);
 • przedstawi zaświadczenie o wykonywaniu zawodu pielęgniarki lub położnej na podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym dotychczas pracowała;
 • przedstawi zaświadczenie odpowiedniego organu państwa, którego jest obywatelem, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postepowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu;
 • posiada świadectwo ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie świadectwo uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia takiej szkoły, zgonie z odrębnymi przepisami, pod warunkiem, że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub wykonywanie zawodu położnej;
 • odbył 6-miesieczny staż adaptacyjny we wskazanym podmiocie leczniczym, przy czym przepisu tego nie stosuje się w stosunku do cudzoziemców, którzy ukończyli szkołę pielęgniarską lub szkołę położnych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wykazuje nienaganną postawę etyczną.

 

Na czas odbycia stażu adaptacyjnego Cudzoziemcowi przyznaje się ograniczone prawo wykonywania zawodu jeżeli spełnił warunki wymienione w pkt. 2 i 5 do 7. Koszty stażu adaptacyjnego ponosi odbywający staż.

 

WAŻNE - dotyczy pielęgniarek/ położnych z Ukrainy, które zamierzają  pracować w zawodzie pielęgniarki lub położnej w Polsce

Pielęgniarka lub położna z Ukrainy, a więc będąca cudzoziemcem, aby otrzymać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej w Polsce powinna:

 1. wystąpić do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z wnioskiem o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, aby odbyć 6 miesięczny staż adaptacyjny w podmiocie leczniczym, przy czym aby uzyskać ograniczone prawo wykonywania zawodu osoba będąca cudzoziemcem powinna:
 • posiadać urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz.1132, z 2017 r. poz.60),
 • posiadać świadectwo ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie świadectwo uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia takiej szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, pod warunkiem, że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii europejskiej,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej. Fakt ten cudzoziemiec potwierdza poprzez złożenie do okręgowej rady pielęgniarek i położnych zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej.WAŻNE

Pielęgniarka lub położna będąca cudzoziemcem np. z Ukrainy musi spełnić powyższe warunki aby uzyskać ograniczone prawo wykonywania zawodu w oparciu, o które odbędzie 6 miesięczny staż adaptacyjny.

Dopiero po odbyciu takiego stażu i spełnieniu niżej wymienionych warunków pielęgniarka lub położna może ubiegać się o przyznanie pełnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w Polsce.

 

 1. Warunki przyznania Cudzoziemcowi np. z Ukrainy prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na stałe:
 • posiada zezwolenia na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz.1132, z 2017 r. poz.60);
 • przedstawi zaświadczenia o wykonywaniu zawodu pielęgniarki lub położnej na podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym dotychczas wykonywała zawód;
 • przedstawi zaświadczenie odpowiedniego organu państwa, którego jest obywatelem, że nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niej postepowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu;
 • posiada świadectwo ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie świadectwo uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia takiej szkoły, zgonie z odrębnymi przepisami, pod warunkiem, że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub wykonywanie zawodu położnej;
 • odbył 6-miesieczny staż adaptacyjny we wskazanym podmiocie leczniczym, przy czym przepisu tego nie stosuje się w stosunku do cudzoziemców, którzy ukończyli szkołę pielęgniarską lub szkołę położnych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wykazuje nienaganną postawę etyczną.

 

WAŻNE

Jeżeli cudzoziemiec nie posiada zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wówczas może przedłożyć inny dokument stwierdzający uprawnienia do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej np. kartę pobytu zawierającą informację o posiadanym zezwoleniu na pobyt czasowy. Wówczas okręgowa rada pielęgniarek i położnych może wydać cudzoziemcowi prawo wykonywania zawodu na czas określony, pod warunkiem, ze spełnia wymienione wyżej warunki.

 

WAŻNE

Jednym z podstawowych warunków jakie musi spełnić pielęgniarka będąca cudzoziemcem np. z Ukrainy w celu uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu jest wcześniejsze dokonanie nostryfikacji czyli uznania jej dyplomu ukończenia wyższych studiów pielęgniarskich. Nostryfikacja jest przeprowadzana przez radę jednostki organizacyjnej polskiej uczelni wyższej uprawnionej do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk o zdrowiu, prowadzącej kształcenie w zakresie szkół pielęgniarskich. W odniesieniu do Ukrainy nostryfikacja może obejmować tylko dyplom ukończenia studiów wyższych I i II stopnia w zakresie pielęgniarstwa uzyskane na Ukrainie, a więc bakaławr, magistr.

Nie jest możliwe uznanie w Polsce w ramach procedury nostryfikacji dyplomu młodszego specjalisty uzyskanego na Ukrainie, gdyż w Polsce nie istnieje odpowiednik takiego dyplomu i w polskich szkołach wyższych nie prowadzi się tego typu kształcenia.

 

WAŻNE

Jeżeli cudzoziemiec złoży dokumenty, które nie odpowiadają ww. wymaganiom Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych odmówi przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu z uwagi na nie spełnienie wymagań wynikających z ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.