• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Przedmiot działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych określony został w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. Poniżej prezentujemy wyciąg z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.

__________________________________________________________________________________________________________

Art. 2.
1. Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, zwany dalej "samorządem", reprezentuje osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

2. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa.

3. Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa.

4. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są:

1) Naczelna Izba Pielęgniarek

Art. 4.
1. Zadaniami samorządu są w szczególności:

1) sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów;

2) ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem;

3) ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy;

4) współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;

5) integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;

6) obrona godności zawodowej;

7) reprezentowanie i ochrona zawodów;

8) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;

9) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

2. Samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

1) stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu;

2) prowadzenie rejestrów na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039);

3) opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodów;

4) opiniowanie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych;

5) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego;

6) prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;

7) przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska pielęgniarskie lub położnicze oraz na inne stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych, o ile odrębne przepisy przewidują taki obowiązek;

8) opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej;

9) opiniowanie programów kształcenia zawodowego;

10) orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej;

11) prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej;

12) udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;

13) współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;

14) współpracę z organami administracji publicznej, samorządami i organizacjami pielęgniarek i położnych za granicą oraz samorządem innych zawodów medycznych w kraju;

15) organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych;

16) zarządzanie majątkiem własnym;