• OIPIP
 • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
 • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARCE OBYWATELOWI PAŃSTWA CZŁONKOWKSIEGO UNII EUROPEJSKIEJ

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej prawo wykonywania zawodu pielęgniarki przysługuje obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej jeżeli:

 • posiadającej posiada jeden z tytułów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy;
 • posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, wydany przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ze dyplom, świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w ust.2, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa Unii Europejskiej;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • jego stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki;
 • przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu;
 • złoży oświadczenie, że włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki;
 • wykazuje nienaganną postawę etyczną.

 

Zaświadczenia, o których mowa w pkt.5-6 mogą być przedkładane w okresie 3 miesięcy od dnia ich wystawienia.

Przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki obywatelowi jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej wiąże się z dokonaniem wpisu na listę członków danej okręgowej izby pielęgniarek i położnych  tj. izby na terenie, której pielęgniarka zamierza podjąć zatrudnienie. W celu dokonania wpisu do rejestry prowadzonego przez OIPiP w Lublinie oraz uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki należy złożyć:

 • wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki osobie będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpisanie do okręgowego rejestru;
 • arkusz zgłoszeniowy i aktualizacyjny danych osobowych w rejestrze OIPiP jako załącznik do wniosku stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpis do okręgowego rejestru
 • dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej – przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu pielęgniarki;
 • oświadczenie o stopniu władania językiem polskim w mowie i w piśmie;
 • zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu
 • dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 mm.

 

PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU POŁOŻNEJ OBYWATELOWI PAŃSTWA CZŁONKOWKSIEGO UNII EUROPEJSKIEJ

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej prawo wykonywania zawodu położnej przysługuje obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej jeżeli:

 • posiadającej posiada jeden z tytułów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy;
 • posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu położnej wydany przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli kształcenie w zakresie położnictwa spełnia jeden z następujących warunków:
 1. odbyło się w pełnym wymiarze i trwało co najmniej 3 lata, a rozpoczęcie kształcenia było uzależnione od posiadania dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia nauki w szkole wyższej, natomiast w przypadku braku takiego dokumentu rozpoczęcie kształcenia było uzależnione od dokumentu stwierdzającego równoważny poziom wiedzy albo nastąpiła po nim praktyka zawodowa potwierdzona zaświadczeniem stwierdzającym, ze położna, po uzyskaniu kwalifikacji do wykonywania czynności położnej, pracowała jako położna w szpitalu lub uprawnionej w tym zakresie placówce ochrony zdrowia przez okres co najmniej 2 lat,
 2. odbyło się w pełnym wymiarze i trwało co najmniej 2 lata lub 3600 godzin i było przeznaczone dla osób posiadających dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną,
 3. odbyło się w pełnym wymiarze i trwało co najmniej 18 miesięcy lub 3000 godzin i było przeznaczone dla osób posiadających dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną po którym nastąpiła praktyka zawodowa potwierdzona zaświadczeniem stwierdzającym, że położna, po uzyskaniu kwalifikacji do wykonywania czynności położnej, pracowała jako położna w szpitalu lub uprawnionej w tym zakresie placówce ochrony zdrowia przez okres co najmniej 1 roku;
 • przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ze dyplom, świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w pkt.2, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa Unii Europejskiej;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu i został potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu;
 • złoży oświadczenie, że włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu położnej;
 • wykazuje nienaganną postawę etyczną.

 

Zaświadczenia, o których mowa w pkt.5-6 mogą być przedkładane w okresie 3 miesięcy od dnia ich wystawienia.