• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Wykonywanie działalności leczniczej przez pielęgniarki i położne w formie indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarskich/położniczych.

Informujemy, że zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) od dnia 1 kwietnia 2013r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru powinny być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.). Przypominamy, iż obie metody podpisywania i wysyłania wniosków w postaci elektronicznej są udostępnione użytkownikom Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych oraz Aplikacji dla Praktyk Zawodowych.

Z uwagi na powyższe aby :

1. Wypełnić wniosek należy się zarejestrować na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą https://www.rpwdl.csioz.gov.pl/ (w zakładce Aplikacja dla praktyk zawodowych).

2. Wniosek należy podpisać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) www.epuap.gov.pl gdzie wypełniamy wniosek o założenie profilu zaufanego. Po wysłaniu (elektronicznie) wniosku w ciągu 14 dni należy udać się do punktu potwierdzeń z prośbą o założenie profilu.


Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(Dz. U. z 2013r., poz.217 ) każda pielęgniarka / położna wykonująca zawód w formie praktyki zawodowej jest zobowiązana do:

1) Przekazania organowi prowadzącemu rejestr- Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia wystawionego przez ubezpieczyciela.

2) Zobowiązana do posiadania regulaminu organizacyjnego, który określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez praktykę zawodową.