• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr112, poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 174 poz. 1039, Nr 185 poz.1092) pielęgniarki mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Działalność lecznicza pielęgniarki może być wykonywana w formie:

1. Jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,

2. Spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek.

Działalność ta zwana jest "praktykami zawodowymi" i nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego.

Podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, składa organowi prowadzącemu rejestr- (w przypadku pielęgniarek i położnych zainteresowanych prowadzeniem praktyki zawodowej w formie indywidualnej lub grupowej praktyki, organem tym jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywani praktyki zawodowej przez pielęgniarkę, położną) wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz oświadczenie, o którym mowa w art.100 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Do wniosku osoba zainteresowana dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej. Warunki te zostały wskazane dla każdej z form odrębnie.

Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru z zastrzeżeniem art. 104 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Wpis do rejestru podlega opłacie.