• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Zagadnienia dotyczące nadania uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej określone zostały w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039).

Zgodnie z art. 28 przedmiotowej ustawy, prawo wykonywania zawodu PIELĘGNIARKI przysługuje osobie:

1. Posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spieniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;
2. posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych;
3. której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki;
4. która wykazuje nienaganna postawę etyczną.

Zagadnienia dotyczące przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej wskazane zostały w art. 29 przedmiotowej ustawy. Zagadnienia dotyczące przyznania prawa wykonywania zawodu cudzoziemcowi wskazane zostały w art. 35, 36 przedmiotowej ustawy.

Zgodnie z art. 31 przedmiotowej ustawy, prawo wykonywania zawodu POŁOŻNEJ przysługuje osobie:

1. Posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły położnych lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;
2. posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych;
3. której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu położnej;
4. która wykazuje nienaganna postawę etyczną.

Zagadnienia dotyczące przyznania prawa wykonywania zawodu położnej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej wskazane zostały w art. 32 przedmiotowej ustawy. Zagadnienia dotyczące przyznania prawa wykonywania zawodu cudzoziemcowi wskazane zostały w art. 35, 36 przedmiotowej ustawy.

Osoby zainteresowanie przyznaniem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej zobowiązane są do złożenia we właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgowej izbie pielęgniarek i położnych kompletu dokumentów wskazanych przepisami prawa. Szerszą informacje na ten temat można uzyskać na stronie w zakładce "Prawo wykonywania zawodu" : - stwierdzenie prawa wykonywania zawody oraz - wykaz dokumentów o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu lub w biurze OIPiP w Lublinie.