• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Zaproszenie - do pobrania PDF

XXXVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
W dniach 30 i 31 marca 2023 r. w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbył się XXXVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, który zamknął okres VII kadencji samorządu pielęgniarek i położnych.
Obrady Zjazdu zostały podzielone na część oficjalną, której towarzyszyły wystąpienia zaproszonych Gości oraz wręczenie Odznaczeń Państwowych i Samorządowych. Tego dnia swoją obecnością zaszczycili nas Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka, Parlamentarzyści, Prezes NRPiP Pani Zofia Małas oraz Przedstawiciele Organów NIPiP w osobach Pani Beaty Rozner Przewodniczącej NSPiP, a także Pani Grażyny Rogali-Pawelczyk Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Obecni z nami również byli przedstawiciele Urzędu Miasta, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Akademii WSEI w Lublinie, Przedstawiciele Samorządów Zawodowych, Kierownicza Kadra Pielęgniarska, przedstawiciele Towarzystw i stowarzyszeń Pielęgniarskich oraz Położniczych, a także Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Zarząd Regionu Lubelskiego.
Podczas części roboczej Zjazdu zatwierdzono roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, w tym jej organów za okres VII kadencji. W celu właściwej realizacji zadań ustawowych Delegaci na Okręgowy Zjazd przyjęli również regulaminy pracy organów OIPiP w Lublinie na okres kolejnej - VIII kadencji, a wśród nich Regulaminy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Lublinie, Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Lublinie oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Lublinie. Ponadto zatwierdzono sprawozdania finansowe i przyjęto plan finansowy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie na 2023 rok oraz pierwszy kwartał 2024 r. Komisja Uchwał i Wniosków powołana podczas obrad XXXVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pielęgniarek i Położnych w Lublinie pracowała nad wnioskami w sprawie wzmocnienia działań na rzecz rozszerzenia katalogu leków, które może ordynować i kontynuować pielęgniarka/ położna oraz nad rozszerzeniem kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie wystawiania skierowań oraz orzeczeń o niezdolności do pracy.

Wybory na VIII kadencje
samorządu Pielęgniarek i położnych

Podczas Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych dokonano również wyborów Przewodniczących Organów OIPiP w Lublinie, a mianowicie:


1. Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, którą została Pani Dorota Flis,
2. Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Lublinie, którą została Pani Bożena Kopacz,
3. Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, którą została Pani Renata Domżał-Drzewicka,
4. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Lublinie, którym został Pan Tomasz Chrabota.

Wybrano także członków wyżej wymienionych Organów OIPiP w Lublinie oraz delegatów na VIII Krajowy Zjazd pielęgniarek i położnych, który odbędzie się w warszawie w dniach 15-17 maja 2023 r.

VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
Warszawa 15-17 maja 2023 r.


      W dniach 15-17 maja 2023 r. w Warszawie odbył się VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyło niespełna 400 delegatów z całej Polski. Obrady zaplanowane zostały na trzy dni. Pierwszy z nich miał charakter uroczysty, tego dnia ustępująca Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Pani Zofia Małas wręczyła odznaczenia samorządowe przedstawicielom Ministerstw oraz instytucji współpracujących, a także przyjęła szereg podziękowań. Obecni byli miedzy innymi Minister Zdrowia Pan Adam Niedzielski, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Konsultanci Krajowi w dziedzinach pielęgniarstwa.   

     Kolejne dni obrad poświęcone były przyjęciu sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych za okres minionej kadencji, a także organów, w tym Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

     Delegaci na VIII KZPiP przyjęli nowy Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej, procedurę wizytacji pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a także pogram samorządu pielęgniarek i położnych na okres VIII kadencji.

Krajowy Zjazd przyjął trzy stanowiska:
1. w sprawie zwołania przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
2. w sprawie kontynuacji działań w kierunku wprowadzenia minimalnego zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia w zawodzie pielęgniarki/położnej w formie aktu prawnego
3. w sprawie poparcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, a także jeden Apel w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zmian umożliwiających odliczenie pełnej kwoty składki członkowskiej na samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych od podstawy obliczania opodatkowania.

WYBORY na VIII kadencję samorządu

Drugi i trzeci dzień Zjazdu poświęcony był wyborom do organów Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych na VIII kadencję.
1. Prezesem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych została Pani Mariola Łodzińska
2. Przewodniczącą Naczelnej Komisji Rewizyjnej została Pani Małgorzata Sobania
3. Przewodniczącym Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych został Pan Jan Ślęzak
4. Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej została Pani Grażyna Rogala-Pawelczyk
 

Delegaci na VIII KZPiP dokonali również wyborów członków:
1. Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, wśród których OIPiP w Lublinie ma swoich trzech przedstawicieli Panią Dorotę Flis- Przewodniczącą ORPiP w Lublinie, Panią Agnieszkę Brzezińską- położną i Pana Andrzeja Tytułę -pielęgniarza,
2. Naczelnej Komisji Rewizyjnej, wśród których OIPiP w Lublinie ma swojego przedstawiciela w osobie Pani Moniki Kowalskiej- pielęgniarki
3. Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych
4. Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Organy Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych przystąpiły do pracy, natomiast pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych podczas, którego ukonstytuuje się Prezydium NRPiP odbędzie się już w czerwcu br.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z treścią projektu, stan zagrożenia epidemicznego miałby zostać odwołany 1 lipca 2023 roku.

Pomimo, że jest to dopiero projekt będący przedmiotem konsultacji, po których jego treść może ulec zmianie, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych przypomina, że zgodnie
z art. 15zd ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) „Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku  z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.”

Wszystkie pielęgniarki lub położne, będące cudzoziemkami w rozumieniu ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r.  poz. 2702 z późn. zm.) – tj. posiadające obywatelstwo inne niż polskie bądź państwa członkowskiego Unii Europejskiej (lub równoważne zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy), którym zostało wydane prawo wykonywania zawodu na czas określony, na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, a którego ważność została przedłużona zgodnie z ww. przepisem specustawy COVID-19 powinny pamiętać, że ich prawo wykonywania zawodu straci ważność z dniem upływu 30 dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych zaleca niezwłoczne wystąpienie z wnioskiem
o przedłużenie pobytu na czas określony bądź zalegalizowanie swojego pobytu w Polsce na innej podstawie, podkreślając, że po wygaśnięciu prawa wykonywania zawodu przyznanego na czas określony pielęgniarka/położna nie może wykonywać zawodu.

 

                                                                                                            Przewodnicząca

                                                                                        Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

                                                                                                              w Lublinie

                                                                                                          mgr Dorota Flis