• OIPIP
 • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
 • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia

Produkty lecznicze zawierające walproinian: nowe informacje dotyczące potencjalnego ryzyka zaburzeń neurorozwojowych u dzieci mężczyzn leczonych walproinianem w ciągu 3 miesięcy przed poczęciem dziecka

Szanowni Państwo,

W porozumieniu z Europejską Agencją Leków (z ang. European Medicines Agency - EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przedstawiciele poniżej wymienionych podmiotów odpowiedzialnych, pragną przekazać następujące informacje:

Podsumowanie

 • Retrospektywne badanie obserwacyjne przeprowadzone w 3 krajach skandynawskich sugeruje zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń neurorozwojowych (z ang. neurodevelopmental disorders - NDD) u dzieci (w wieku od 0 do 11 lat), których ojcowie byli leczeni walproinianem w monoterapii w ciągu 3 miesięcy przed poczęciem w porównaniu z dziećmi poczętymi przez mężczyzn leczonych lamotryginą lub lewetyracetamem w monoterapii. Ze względu na ograniczenia badania, ryzyko to jest możliwe, ale nie zostało potwierdzone.

Nowe zalecenia dotyczące stosowania walproinianu u mężczyzn

 • Zaleca się, aby u pacjentów płci męskiej leczenie walproinianem było rozpoczynane i nadzorowane przez specjalistę doświadczonego w leczeniu padaczki lub choroby afektywnej dwubiegunowej.
 • Lekarze przepisujący lek powinni poinformować leczonych mężczyzn o potencjalnym ryzyku i omówić z nimi potrzebę rozważenia skutecznej antykoncepcji, również dla partnerki, podczas stosowania walproinianu i przez 3 miesiące po zaprzestaniu leczenia.
 • Lekarze przepisujący lek powinni regularnie kontrolować terapię walproinianem u mężczyzn, aby ocenić, czy walproinian pozostaje najodpowiedniejszą metodą leczenia dla danego pacjenta.
 • W przypadku pacjentów płci męskiej planujących poczęcie dziecka należy rozważyć i omówić z pacjentem odpowiednie alternatywne możliwości leczenia. Należy ocenić indywidualną sytuację każdego pacjenta. Zaleca się, aby w razie potrzeby zasięgnąć porady specjalisty doświadczonego w leczeniu padaczki lub choroby afektywnej dwubiegunowej.
 • Pacjentom należy zalecić, aby nie oddawali nasienia podczas leczenia i przez co najmniej 3 miesiące po jego zakończeniu.
 • Pacjenci powinni otrzymać przewodnik dla pacjentów.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (z ang. Pharmacovigilance Risk Assessment Committee - PRAC) przy Europejskiej Agencji Leków (EMA), ocenił dane z przeprowadzonego przez firmy farmaceutyczne badania (EUPAS34201) dla produktów zawierających walproinian, wymaganego w następstwie wcześniejszej ogólnoeuropejskiej oceny stosowania walproinianu w czasie ciąży. Głównym celem była ocena ryzyka wystąpienia NDD u dzieci mężczyzn stosujących walproinian w monoterapii w porównaniu z lamotryginą lub lewetyracetamem w monoterapii w ciągu 3 miesięcy przed poczęciem dziecka. To retrospektywne badanie obserwacyjne przeprowadzono z wykorzystaniem danych z wielu baz danych rejestrów w Danii, Szwecji i Norwegii. Pierwszorzędowym punktem końcowym były zaburzenia neurorozwojowe (złożony punkt końcowy obejmujący zaburzenia ze spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualną, zaburzenia komunikacji, deficyt uwagi/zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia ruchowe) u dzieci w wieku do 11 lat. Średni czas obserwacji dzieci w grupie walproinianu wynosił od 5,0 do 9,2 lat w porównaniu do 4,8 do 6,6 lat w grupie lamotryginy/lewetyracetamu.

 • W metaanalizie danych z 3 krajów uzyskano zbiorczy skorygowany współczynnik ryzyka (z ang. hazard ratio - HR) wynoszący 1,50 (95% CI: 1,09–2,07) dla NDD u dzieci mężczyzn leczonych walproinianem w monoterapii w ciągu 3 miesięcy przed poczęciem w porównaniu do złożonej grupy obejmującej lamotryginę/lewetyracetam w monoterapii.
 • Skorygowane skumulowane ryzyko NDD wahało się od 4,0% do 5,6% w grupie otrzymującej walproinian w monoterapii w porównaniu z 2,3% do 3,2% w złożonej grupie otrzymującej lamotryginę/lewetyracetam w monoterapii.

Badanie nie było wystarczająco duże, aby ocenić powiązania z określonymi podtypami NDD. Ze względu na ograniczenia badania, w tym potencjalny zakłócający wpływ wskazań i różnice w czasie obserwacji między narażonymi grupami, ryzyko NDD u dzieci mężczyzn, którzy przyjmowali walproinian w ciągu 3 miesięcy przed poczęciem, jest uważane za potencjalne, a związek przyczynowy ze stosowaniem walproinianu nie został potwierdzony.

W badaniu nie oceniano ryzyka NDD u dzieci mężczyzn, którzy przerwali leczenie walproinianem na ponad 3 miesiące przed poczęciem (tj. była możliwa nowa spermatogeneza bez narażenia na walproinian).

Zaobserwowane potencjalne ryzyko NDD po narażeniu ojca w ciągu 3 miesięcy przed poczęciem jest mniejsze niż znane ryzyko wystąpienia NDD po narażeniu matki podczas ciąży. Gdy walproinian jest podawany kobietom w monoterapii, badania dzieci w wieku przedszkolnym narażonych in utero na walproinian wykazują, że nawet u 30-40% dzieci występują opóźnienia wczesnego rozwoju, takie jak późniejsze rozpoczęcie mówienia i chodzenia, mniejsza sprawność intelektualna, niska sprawność językowa (mówienie i rozumienie) i problemy z pamięcią.

W oparciu o dostępne dane przyjęto nowe środki dotyczące stosowania walproinianu u mężczyzn, zgodnie z powyższym „streszczeniem”. Druki informacyjne wszystkich produktów leczniczych zawierających walproinian są aktualizowane w celu poinformowania fachowych pracowników opieki zdrowotnej i pacjentów o potencjalnym ryzyku wystąpienia NDD u dzieci mężczyzn leczonych walproinianem oraz w celu zapewnienia wytycznych dotyczących stosowania walproinianu u mężczyzn. Ponadto dostępne będą materiały edukacyjne dla fachowych pracowników opieki zdrowotnej i pacjentów płci męskiej.

Obejmują one:

 • zaktualizowany przewodnik dla fachowych pracowników opieki zdrowotnej ze specjalną częścią dotyczącą stosowania walproinianu u mężczyzn;
 • nowy przewodnik dla pacjentów płci męskiej, który należy przekazać mężczyznom stosującym walproinian;
 • zaktualizowaną, dotychczasową kartę pacjenta z informacjami dla pacjentów płci męskiej, znajdującą się w opakowaniu zewnętrznym lub do niego dołączoną, aby pacjent otrzymywał ją w aptece za każdym razem, gdy jest mu wydawany lek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.

Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane związane ze stosowaniem produktów leczniczych zawierających walproinian zgodnie z zasadami zgłaszania działań niepożądanych za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C
02-222 Warszawa
tel.: +48 22 49 21 301
faks: +48 22 49 21 309
strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Formularz zgłoszenia działania niepożądanego dostępny jest również na stronie: www.urpl.gov.pl

Dane kontaktowe podmiotów odpowiedzialnych

Podejrzewane działania niepożądane można również zgłaszać przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego, korzystając z poniższych danych. W przypadku dalszych pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Komunikat został opracowany we współpracy URPLWMiPB z przedstawicielami podmiotów odpowiedzialnych wymienionych w Tabeli nr 1.

z upoważnienia Prezesa

Andrzej Czesławski

Dyrektor

Tabela 1 Dane kontaktowe podmiotów odpowiedzialnych i/lub przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych

* Produkt leczniczy nie znajduje się w obrocie na terenie Polski na dzień dystrybucji komunikatu.

Uprzejmie informujemy, że członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie mają możliwość skorzystania z programu sportowo-rekreacyjnego FitProfit i FitSport. Właśnie ruszyły zapisy, do wyboru mamy dwie karty:

 1. OFEROWANE WARUNKI CENOWE (opłata miesięczna) - CENY PREFERENCYJNE

 

Ofertę można otrzymać po rejestracji na stronie (link u opiekuna programu). Sama rejestracja nie zobowiązuje do kupna karty. 

 

Link do wyszukiwarki obiektów: https://www.vanitystyle.pl/obiekty

 

 1. MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA OSÓB DODATKOWYCH

 

OSOBY TOWARZYSZĄCE - każdy Członek posiadający aktywny abonament może zgłosić 2 osoby towarzyszące.

 

DZIECI - każdy Członek posiadający aktywny abonament może zgłosić wszystkie swoje dzieci (tj. dzieci własne i/lub przysposobione pozostające na gospodarstwie domowym Członka do 18 r. ż.).

 

III. ZGŁOSZENIE CHĘCI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 

TERMINY:

 

Do 20-ego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc aktywacji abonamentu należy zarejestrować się na stronie oraz opłacić kartę.

 

SPOSÓB ZGŁASZANIA:

 

 1. Członek poprzez wyżej wymienioną stronę internetową uzupełnia niezbędne dane, czyli: adres email, imię i nazwisko oraz ustala własne hasło do obsługi platformy. Po zakończonej rejestracji wybiera kartę, która go interesuje i opłaca ją, a następnie odbiera pod koniec miesiąca we wskazanym miejscu przez OIPIP w Lublinie.

 

 1. Członek Wyraża zgodę na udostępnienie adresu e-mail do VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-230, ul. Skierniewicka 16/20, w celu przesłania linku aktywacyjnego do platformy eVanityStyle.

 

 1. Członek wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-230, ul. Skierniewicka 16/20,swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu przesłania linku aktywacyjnego do platformy eVanityStyle.

 

 1. Członek wyraża zgodę na otrzymanie informacji handlowej dotyczącej warunków przystąpienia do programu od VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-230, ul. Skierniewicka 16/20,za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu e-mail, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1. Członek zaznacza zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

 

ISTOTNE INFORMACJE:

 

 1. Członkowie mogą zgłaszać się do Programu w każdym miesiącu kalendarzowym na okres miesiąca.

 

 1. Okres posiadania karty przez Członka i osoby towarzyszącej/dziecka musi się pokrywać.

 

 1. Karta dla osoby towarzyszącej/dziecka musi być tożsama z kartą Członka, tzn. Członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, korzystający z karty FitSport nie ma możliwości zgłoszenia os. towarzyszącej do programu FitProfit.

 

 1. PRZEDŁUŻENIE ABONAMENTU

 

Przedłużenie abonamentu odbywa się poprzez dokonanie płatności internetowej PayU po zalogowaniu się na platformę eVS.

Karta pozostanie aktywna na kolejny okres rozliczeniowy po opłacie w terminie od 1–go do 20–go dnia miesiąca poprzedzającego datę aktywacji karty.

 

 1. REZYGNACJA

 

Brak wpłaty oznacza rezygnację z programu. Moment rezygnacji przez Członka Izby z programu jest równoznaczny z rezygnacją również jego osoby towarzyszącej i dzieci.

 

VII. DYSTRYBUCJA

 

VS zapewnia wysyłkę kart. Karty będą gotowe do odbioru w siedzibie OIPIP w Lublinie, w godzinach otwarcia (poniedziałek-piątek godz. 8.00-15.00), po 29-tym dniu każdego m-ca poprzedzającego miesiąc aktywacji karty.

 

VIII. REKLAMACJE

 

Reklamacje w zakresie płatności można zgłaszać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

 

XIX. OPIEKUNOWIE PROGRAMU

 

Opiekunem programu ze strony OIPIP w Lublinie jest Pan Mariusz Gnat, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Opiekunem programu ze strony VS jest Anna Barszczak e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki do pobrania: